YouTube-kanal „Pokret za prosvećeno društvo“
Fejsbuk stranica „Pokret za prosvećeno društvo“

U skladu s odredbama članova 10, 11. i 12. Zakona o udruženjima („Službeni list RS“, br. 51/09), na sednici Skupštine Pokreta za prosvećeno društvo održanoj aprila 2015. godine u Beogradu, usvojen je sledeći

S T A T U T

Član 1.

Naziv udruženja je Pokret za prosvećeno društvo.

Član 2.

Pokret za prosvećeno društvo je nevladina organizacija sa sedištem u Beogradu, Bulevar despota Stefana 75, opština Stari grad (u daljem tekstu Pokret).

Skraćeno ime Pokreta je PPD.

Pokret ima ime na engleskom jeziku koje glasi The Movement for Enlightened Society i skraćeno ime MES.

Pokret obavlja svoju delatnost na teritoriji Republike Srbije.

Član 3.

Osnovni cilj Pokreta je prosvećeno društvo – zajednica slobodnh i aktivnih pojedinaca koji prihvataju međusobne razlike kao osnovu za saradnju.

Ostali ciljevi Pokreta su:

 1. poštovanje principa sekularnosti,
 2. uvažavanje ljudskih prava,
 3. tolerancija različitosti,
 4. afirmacija obrazovanja i nauke,
 5. promocija kritičkog mišljenja.

Pokret ostvaruje svoje ciljeve u oblasti kulture, prosvete i javne reči, uključujući i politiku.

Član 4.

Statut je osnovni opšti akt Pokreta.

Statutom su uređeni: naziv i sedište udruženja; oblast ostvarivanja ciljeva, ciljevi radi kojih se osniva; unutrašnja organizacija, organi, njihova ovlašćenja, sastav, način izbora i opoziva, trajanje mandata i način odlučivanja; postupak za izmene i dopune statuta; zastupanje udruženja; ostvarivanje javnosti rada; uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva; prava, obaveze i odgovornost članova; način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima, uključujući i odredbe o privrednoj ili drugoj delatnosti kojom se stiče dobit; način odlučivanja o statusnim promenama i prestanku rada; postupanje s imovinom udruženja u slučaju prestanka rada udruženja; postupak usvajanja finansijskih i drugih izveštaja; izgled i sadržina pečata; druga pitanja utvrđena zakonom i potrebama Pokreta.

Sve odluke i akti organa Pokreta moraju biti u saglasnosti sa zakonima Republike Srbije i Statutom Pokreta.

Predloge izmena i dopuna Statuta može podneti svaki član Pokreta na sednici Skupštine.

Izmene i dopune Statuta donosi Skupština prostom većinom glasova prisutnih članova Pokreta.

Član 5.

Član Pokreta može biti punoletno fizičko ili pravno lice koje u potpunosti prihvati Statut Pokreta.

Status člana Pokreta se gubi ako je aktivnost člana u suprotnosti sa zakonima Republike Srbije, ili nije u skladu s ovim Statutom i drugim aktima Skupštine, ili svojevoljnim istupanjem iz Pokreta.

Član 6.

Član Pokreta plaća godišnju članarinu.

Svi članovi Pokreta su jednaki u svojim pravima i obavezama.

Član 7.

Organi Pokreta su Skupština, Savet i Predsednik.

Član 8.

Najviši organ Pokreta je Skupština.

Skupštinu čine svi članovi Pokreta.

Skupština odlučuje o:

 1. usvajanju Statuta;
 2. izmenama i dopunama Statuta;
 3. usvajanju Poslovnika o radu Skupštine;
 4. izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine;
 5. izboru i razrešavanju Predsednika;
 6. izboru i razrešavanju članova Saveta;
 7. udruživanju u saveze;
 8. učlanjenju u druge organizacije i saveze u inostranstvu;
 9. godišnjem programu rada;
 10. programskom izveštaju;
 11. finansijskom izveštaju,
 12. prijemu u članstvo pravnih lica i neformalnih grupa;
 13. gubljenju statusa člana Pokreta;
 14. izboru stalnih i privremenih tela Skupštine u slučaju potrebe;
 15. osnivanju pojedinačnih frakcija, klubova i sekcija;
 16. iznosu članarine i načinu plaćanja;
 17. svim statusnim promenama Pokreta;
 18. prestanku rada Pokreta;
 19. ostalim pitanjima od značaja za Pokret.

Član 9.

Skupština zaseda redovno najmanje jednom godišnje.

Skupština može zasedati i vanredno na zahtev najmanje tri člana.

Zasedanje Skupštine može biti organizovano elektronskom vezom među članovima Pokreta.

Zasedanje Skupštine se posebno reguliše Poslovnikom o radu Skupštine.

Skupština punopravno odlučuje ako joj prisustvuje najmanje polovina članova.

Odluke se donose prostom većinom glasova prisutnih članova.

Član 10.

Sednicu Skupštine saziva Predsednik pisanim pozivom s informacijama o dnevnom redu, mestu i vremenu održavanja sednice.

Sednicu Skupštine mogu sazvati najmanje tri člana Pokreta.

Sednicu Skupštine otvara Predsednik ili neko od sazivača sednice.

Na predlog Predsednika, Skupština bira verifikacionu komisiju koja izveštava Skupštinu o postojanju kvoruma na osnovu uvida u evidenciju o članovima.

Skupštinu vodi predsedavajući koji se bira na predlog bilo kog prisutnog člana Pokreta.

Član 11.

Predsednik vodi Pokret, nastupa u njegovo ime i predstavlja ga u javnosti i pred državnim organima između dve sednice Skupštine.

Mandat Predsednika traje godinu dana i može biti obnavljan bez ograničenja na sednici Skupštine.

Predsednika opoziva Skupština prostom većinom glasova na obrazloženi predlog bilo kog člana Pokreta.

Skupština je dužna da izabere novog Predsednika na istoj sednici na kojoj je opozvala prethodnog.

Postupak izbora Predsednika je isti kao i za njegov opoziv.

Član 12.

Predsednik obavlja sledeće poslove:

 1. sprovodi odluke Skupštine;
 2. sprovodi program rada;
 3. priprema dnevni red, finansijski i programski izveštaj i druge odluke i dokumente za sednicu Skupštine;
 4. stara se o javnosti rada;
 5. rukovodi poslovanjem Pokreta;
 6. sklapa ugovore i sporazume u ime Pokreta;
 7. vodi evidenciju o članovima Pokreta;
 8. donosi odluku o primanju u radni odnos koordinatora i određuje delokrug njegovog rada i visinu naknade;
 9. bira i angažuje stalne i privremene saradnike volonterski ili uz novčanu naknadu.

Član 13.

Savet je nadzorno telo Pokreta.

Savet obavlja sledeće poslove:

 1. stara se o zakonitosti rada svih organa i tela Pokreta;
 2. brine o ostvarivanju izvornih ciljeva Pokreta;
 3. brine o poštovanju Statuta i kontroliše sprovođenje odluka Skupštine;
 4. rešava sporove unutar Pokreta;
 5. u slučaju blokade rada Pokreta, preuzima kompetencije Skupštine i Predsednika Pokreta najduže tri meseca;
 6. u slučaju sprečenosti Skupštine ili Predsednika Pokreta, donosi hitne odluke i o tome obaveštava članstvo.

Član 14.

Savet čine tri člana koje bira Skupština jednom godišnje bez ograničenja u broju mandata.

Skupština bira predsednika Saveta među članovima Saveta.

Savet odlučuje većinom glasova svojih članova.

Član 15.

Radi ostvarenja ciljeva, Pokret može da:

 • organizuje javne tribine, predavanja, debate, savetovanja, konferencije za medije i druge javne nastupe;
 • izdaje saopštenja o tekućim dešavanjima u društvu u skladu sa svojim ciljevima;
 • objavljuje knjige, brošure, novine, časopise i druga štampana izdanja;
 • pokreće sajtove, radijske ili televizijske emisije;
 • organizuje kurseve, seminare, promocije, sajmove;
 • realizuje istraživačke i druge projekte;
 • osniva klubove i neformalne grupe;
 • organizuje stalni klupski program zabavnog sadržaja s promotivnim okupljanjem za članstvo i zainteresovanu publiku;
 • sarađuje sa srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu;
 • sarađuje s državnim organima i institucijama, naučnim, stručnim, kulturnim i prosvetnim ustanovama.

Član 16.

Pokret pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, konkurisanjem kod državnih organa i međunarodnih organizacija za realizaciju projekata, donacija, poklona u novcu, nekretninama, robi i uslugama, finansijskih subvencija, ostavina, kamata na uloge, zakupnine, dividendi i na drugi zakonom dozvoljeni način.

Pokret može pribavljati sredstva obavljanjem privredne delatnosti:
5814 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja.

Sva sredstva pribavljena na ovaj način koriste se isključivo za ostvarenje ciljeva Pokreta.

Član 17.

Rad Pokreta je javan.

Predsednik se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Pokreta neposredno ili odgovarajućim izdanjima.

Član 18.

Pokret prestaje sa radom odlukom Skupštine u slučaju kada nema uslova za ostvarivanje ciljeva Pokreta, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka rada, imovina Pokreta se prenosi na Istraživačku stanicu Petnica, poštanski fah 6, 14104 Valjevo.

Član 19.

Udruženje ima pečat ovalnog oblika na kojem je u gornjem delu kružno ispisano: Pokret za prosvećeno društvo · PPD, a u donjem: Beograd.

U sredini pečata nalazi se amblem u obliku stilizovane otvorene knjige sa strelicom nagore.

Član 20.

Na sva pitanja koja nisu regulisana Statutom primenjuju se odredbe Zakona o udruženjima.

Član 21.

Statut stupa na snagu odmah po usvajanju na Skupštini Pokreta.